Microsoft จะเริ่มปล่อยให้อัพเดท Windows 10 Fall Creator Update กันวันที่ 17 ตุลาคม

อัพเดท Fall Creator ถือเป็นอัพเดทใหญ่ครั้งที่ 4 ของ Microsoft ตั้งแต่วางจำหน่าย Windows 10 มา โดยอัพเดทนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับ Windows Mixed Reality ได้ โดยในอนาคตจะมีตัวเลือกจากทั้ง Dell, HP, Lenovo และ Asus ให้ใช้งานกัน

นอกจากนี้ในอัพเดท Fall Creator จะมีระบบ Eye-Tracking ติดตามลูกตาของผู้ใช้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายส่วนอื่นเช่นมือเพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการเลย รวมไปถึงผู้ที่ป่วยเป็นโลกขยับตัวไม่ได้หลากหลายโรค

อย่างไรก็ตามบางฟีเจอร์ เช่น Timeline ที่โชว์ในงาน BUILD ที่ผ่านมาจะยังไม่สามารถใช้งานได้ใน Fall Creator Update นี้ ผู้ที่อยากจะใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวยังต้องรอต่อไปจนกว่า Microsoft จะปล่อยอัพเดทใหญ่ครั้งหน้าให้ใช้งานกันต่อไป


About ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่

ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่