Intel อาจรีแบรนด์ซีพียู Core “i” Series เป็น Core Ultra

มีรายงานว่าอินเทลอาจเปลี่ยนคำเรียกรุ่นซีพียู มีผลตั้งแต่ซีพียู Meteor Lake (14th Gen) เป็นต้นไป จากเดิมอินเทลเรียกรุ่นซีพียูกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปเป็น Core i3, i5, i7 และ i9 ที่คุ้นเคย โดยจะเปลี่ยนเป็น Core Ultra แทน รายงานดังกล่าวมาจากข้อมูลผลทดสอบซีพียูใหม่ของอินเทลซึ่งระบุชื่อรุ่นว่า Core Ultra 5 1003H ซึ่งเปลี่ยนจากคำว่า i5 เป็น Ultra 5 แทน ถึงแม้ข่าวดังกล่าวยังเป็นการคาดเดาไม่มีคำยืนยัน แต่หลังรายงานนี้ออกมา Bernard Fernandes หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรของอินเทลก็ออกมาทวีตเองว่าอินเทลกำลังรีแบรนด์ซีพียูตระกูล Meteor Lake เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยรายละเอียดทั้งหมดจะออกมาในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เรื่องนี้ก็น่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นนั่นเอง