Microsoft อาจนำ Backup and Restore กลับมาใน Windows 10

ป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ Microsoft อาจจะรื้อเอาฟีเจอร์ Backup and Restore มาไว้ใน Windows 10 เพื่อให้ผู้ใช้จำนวนมากสามารถจัดเก็บข้อมูลและเรียกคืนระบบได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยใน Windows 7 ฟีเจอร์ Backup and Restore ทำทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกคืนและสำรองข้อมูลด้วยการกำหนดช่วงเวลาในการทำ Schedule ได้ รวมถึงการรวมเอาไฟล์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows อื่นๆ มาใช้งานร่วมกันได้ แต่บน Windows 8 ทางไมโครซอฟท์ได้ยกเลิกฟีเจอร์นี้ไป แล้วแนะนำให้ใช้ File History แทน File History ควรจะเป็นทางออกที่ดีกว่า เพราะใช้งานง่ายและทำงานได้อย่างต่อเนื่องและการสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ แต่ระบบนี้ยังมีข้อจำกัดอบู่ที่ มันสามารถสำรองไฟล์จาก Library (เช่นโฟลเดอร์ Document และ Picture) รวมถึง Favorite, Contact และ Desktop ซึ่งการ Recovery file และ Program จากที่อื่นๆ บนคออพิวเตอร์นั้น […]